deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest
częściowo zgodna
z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku.Mapa interaktywna, której treść dostępna jest w inny sposób dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Katarzyna Sałbut.
 • E-mail: ksalbut@um.warszawa.pl
 • Telefon: 510 205 984

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • E-mail: sekretariat.baipp@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 23 00
 • Adres: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5;Dojście/dojazd:Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu Metro Ratusz Arsenał 01, 02, 03, 04, 09, 10, Plac Bankowy 01, 03, 04, 07, 08, Kino Femina 01, 05, 06, 09, 10;Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;Wejście dostępne: Wejście C – Skrzydło Zachodnie (Wejście główne);Obsługa mieszkańca odbywa się w holu głównym, po prawej stronie, do punktu kancelaryjnego prowadzą schody wyposażone w podnośnik;Dostosowanie budynku:Winda; Podnośnik; Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na parterze w budynku, w wejściu C, B i F;Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik ochrony – kontrola wejścia do budynku.Informacje o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędów Dzielnic można znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-budynkow.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:Zmiana wielkości czcionki;Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:tel 19115,e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,Portal: https://warszawa19115.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)Bezpłatna aplikacja 19115Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1(link otwiera się w nowej karcie)Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty – max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.